دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فیزیک پلاسما و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17390 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17391 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17392 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17393 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17394 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17395 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17396 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17397 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17398 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17399 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17400 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17401 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17402 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17403 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17404 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17406 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17407 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17408 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17409 روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17616 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17617 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17618 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17619 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17620 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17621 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17622 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17623 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17624 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17625 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17626 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17627 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17791 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17792 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17793 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17794 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17741 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17742 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17743 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17744 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه