دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش میکروبهای بیماریزا و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17943 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17944 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
17945 روزانه دانشگاه ایلام ایلام میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17946 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17947 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17948 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17949 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17950 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17951 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17952 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17963 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17964 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17965 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17966 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17967 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17968 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17969 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17979 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17980 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17984 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17985 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17986 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17987 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17988 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17989 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17990 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول