دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش میکروبی و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - زیست فناوری میکروبی و ملکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18068 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18069 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه دوم فقط زن
18070 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18071 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18072 روزانه دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18073 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18074 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18075 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18076 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18077 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18079 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18080 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه دوم فقط زن
18081 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18082 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18083 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18084 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18085 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18088 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18087 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18089 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان واقع در اصفهان
18091 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18092 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18093 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول