دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اقتصاد نظری و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11071 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11072 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11073 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
11074 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11075 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11077 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11078 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11079 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
11080 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11081 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11082 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11083 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11084 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11085 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11086 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11087 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11088 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
11089 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11090 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11091 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11092 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11093 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11158 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11159 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11160 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
11161 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11162 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11164 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11165 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
11166 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11167 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11168 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11169 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11170 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11171 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11172 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11204 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11205 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11206 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11207 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11208 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11209 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11276 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11277 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه