دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش دریا و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18094 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18095 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18096 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18097 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18098 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18099 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18100 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18101 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18102 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه