دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آمار اجتماعی و اقتصادی و در رشته 1207 - آمار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18144 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18145 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18146 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18147 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18148 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18149 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18150 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18151 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18152 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18178 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18179 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18180 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18182 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18183 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18184 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18195 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18210 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول