دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ریاضی محض و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18211 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18212 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18213 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18214 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
18215 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18371 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18372 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18373 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18374 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18529 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18530 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18531 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول