دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش محاسبات علمی و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18833 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18834 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18835 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18836 روزانه دانشگاه دامغان سمنان محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18837 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18838 روزانه دانشگاه یزد یزد محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18857 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18858 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18869 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه