دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سیستماتیک و بومشناسی و در رشته زیست شناسی گیاهی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18966 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18967 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18968 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18969 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
18970 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18971 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18972 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18973 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18974 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18975 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18976 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18977 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18978 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18979 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18980 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18981 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18982 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده علوم گیاهی
18983 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18984 روزانه دانشگاه گنبد گلستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18985 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18986 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18987 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18988 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18989 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18990 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18991 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18992 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
18993 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18994 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18995 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18996 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18997 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18998 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18999 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19000 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19001 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19002 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19003 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19004 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19008 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19009 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19005 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19006 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19007 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه