دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی و در رشته زیست شناسی گیاهی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19011 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19012 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19013 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19014 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
19015 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19016 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19017 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19018 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19019 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19020 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19021 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19024 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19025 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19026 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19027 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19022 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19023 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19028 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول