دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فیزیولوژی و در رشته زیست شناسی جانوری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19029 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19030 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19031 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19032 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19033 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19034 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19035 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19036 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19037 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19038 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19039 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19040 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19041 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19042 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19043 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19044 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19045 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19046 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19047 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19048 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19049 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19050 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19051 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19052 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19053 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19054 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19055 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19056 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19061 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19062 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19063 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19057 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19058 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19059 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19060 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه