دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش رشدحرکتی و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11282 روزانه دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11283 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
11284 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11285 روزانه دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11286 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11287 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11288 روزانه دانشگاه شیراز فارس رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11289 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11290 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11317 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11318 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11319 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11320 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11321 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11322 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11323 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11324 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11348 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11349 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه