دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش علوم محیط زیست و در رشته مجموعه علوم محیط زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1215 - مجموعه علوم محیط زیست (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19124 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19125 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19126 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
19127 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19128 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19129 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19130 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19131 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19132 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
19133 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19134 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19135 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19136 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول