دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش یادگیری و کنترل حرکتی و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11291 روزانه دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11292 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11293 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11294 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11295 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11296 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11297 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11298 روزانه دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11299 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11300 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11301 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11302 روزانه دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11303 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11304 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11305 روزانه دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11306 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11307 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11325 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11326 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11327 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11328 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11329 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11330 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11331 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11332 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11333 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11334 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11335 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11336 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11337 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11338 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11347 مجازي دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
11350 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11351 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11352 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11353 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11354 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11355 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11356 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26456 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول