دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آموزش تربیت بدنی و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11308 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
11309 روزانه دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
11310 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
11339 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
11340 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11357 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه