دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11378 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11379 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11380 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11381 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11382 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11383 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11384 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11385 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11386 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11387 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11388 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11389 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11390 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11391 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11392 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11393 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11394 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11395 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11396 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11397 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11398 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11399 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11441 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11442 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11443 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11444 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11445 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11446 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11447 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11448 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11449 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11450 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11451 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11452 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11453 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11454 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11455 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11456 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11457 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11509 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11479 مجازي دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
11483 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11484 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11485 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11486 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11487 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11488 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11489 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11490 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11491 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11513 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11514 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11515 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11516 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
11517 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد