دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مخابرات امن و رمزنگاری و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19958 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19959 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
19960 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19961 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19962 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
19963 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19964 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20000 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20001 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20002 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20003 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20021 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20044 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
20045 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20046 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20047 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول