دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش کنترل و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20048 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20049 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20050 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20051 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20052 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20053 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20054 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20055 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20056 روزانه دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20057 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20058 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20059 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20060 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20061 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20062 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20063 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20064 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20065 روزانه دانشگاه شیراز فارس کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20066 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20067 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20068 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20069 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20070 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20071 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20072 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20073 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20074 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20075 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20076 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20077 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20078 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20079 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20080 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20081 روزانه دانشگاه قم قم کنترل آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
20082 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20083 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20084 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20085 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20086 روزانه دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26436 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20089 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20090 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20091 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20092 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20093 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20094 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20095 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20096 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20097 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20098 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20099 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20100 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20101 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20102 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20103 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20104 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20105 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20106 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20107 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20108 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20109 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20110 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20111 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20112 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20113 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20114 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20115 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20117 مجازي دانشگاه تربیت مدرس تهران کنترل آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20118 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران کنترل آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
20119 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20120 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20121 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20122 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20123 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20124 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20125 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20126 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20127 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20128 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20129 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20131 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20132 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20134 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20135 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20136 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20137 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20138 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20139 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20140 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20141 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
20142 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20143 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20144 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20145 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20146 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول