دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بهره برداری و در رشته مهندسی نفت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20263 روزانه دانشگاه تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20264 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20265 روزانه دانشگاه شیراز فارس بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20266 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20267 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20268 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20269 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20274 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20275 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20276 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20278 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20279 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه