برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تغذیه ورزش و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11423 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11424 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11425 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11426 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11427 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11428 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11429 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11430 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11473 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11474 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11475 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11476 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11477 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11478 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11502 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11503 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11504 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11505 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11506 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11507 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11519 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11520 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11521 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11522 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11523 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول