دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تغذیه ورزش و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11423 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11424 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11425 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11426 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11427 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11428 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11429 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11430 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11473 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11474 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11475 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11476 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11477 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11478 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11502 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11503 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11504 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11505 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11506 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11507 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11519 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11520 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11521 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11522 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11523 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول