دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ترموسینتیک و کاتالیست و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20373 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20374 روزانه دانشگاه اردکان یزد ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20375 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20376 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20377 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20378 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20379 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20380 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20381 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20382 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20383 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20384 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20385 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20386 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20387 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20388 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20389 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20525 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20526 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20527 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20528 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20529 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20530 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20531 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20532 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20533 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20623 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20630 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20631 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20632 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20670 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول