دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فرایندهای جداسازی و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20390 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20391 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20392 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20393 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20394 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20395 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20396 روزانه دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20397 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20398 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20399 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20400 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20401 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20402 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20403 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20404 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20405 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20406 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20407 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20408 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20409 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20410 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20411 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20412 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20413 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20414 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20415 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20416 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20417 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20418 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20419 روزانه دانشگاه یزد یزد فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20534 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20535 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20536 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20537 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20538 نوبت دوم دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20539 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20540 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20541 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20542 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20543 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20544 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20545 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20546 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20547 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20548 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20549 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20550 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20551 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20552 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20553 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20554 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20555 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20624 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
20625 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20633 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20634 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20635 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20636 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20637 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20638 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20671 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20672 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20674 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول