دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش طراحی فرایند و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20420 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20421 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20422 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20423 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20424 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 35 نفر نیمه اول
20425 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
20426 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20427 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20428 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20429 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20430 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20431 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20432 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20433 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20434 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20435 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20436 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20437 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20438 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20439 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20440 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20441 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20442 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20443 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20444 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20445 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20446 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
20447 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20448 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20449 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20450 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20556 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20557 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20558 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20559 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20560 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20561 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20562 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20563 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20564 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20565 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20566 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20569 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20570 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20571 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20573 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20574 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20575 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20576 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20665 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20626 مجازي دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20627 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
20628 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20639 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20640 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20641 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20642 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20643 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20644 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20645 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20646 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20647 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20675 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20676 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20677 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول