دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فرآوری و انتقال گاز و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20466 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20467 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20468 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20469 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20470 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20587 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20588 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20651 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه