دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش نانوفناوری و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20476 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20477 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20478 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20479 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20594 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20595 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20596 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20652 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20653 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20679 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول