دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش پلیمر و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20480 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20481 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20482 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20483 روزانه دانشگاه شیراز فارس پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20484 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20485 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20486 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20487 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20488 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20489 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26465 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پلیمر آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20597 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20598 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20599 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20600 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20601 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20602 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20603 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20669 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20629 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20654 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20655 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20656 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20682 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول