دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش پدیده های انتقال و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20490 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20491 روزانه دانشگاه سمنان سمنان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20492 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20493 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20494 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20495 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20496 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20497 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20498 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20499 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20500 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20604 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20605 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20606 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20607 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20608 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20609 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20610 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20611 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20657 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20658 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20659 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.