دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زیست پزشکی و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20501 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20502 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20503 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20504 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20505 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20612 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20613 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول