برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش حرکات اصلاحی و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11537 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11538 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11539 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11540 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11541 روزانه دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11542 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11543 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11544 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11545 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11546 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11547 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11553 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11554 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11555 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11556 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11557 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11558 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11559 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11560 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11561 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11573 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11567 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11568 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11569 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11574 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11575 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11577 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11584 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول