دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سیستمهای کلان و در رشته 1259 - مهندسی صنایع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20814 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20815 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20816 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20817 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20818 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
20819 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20820 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20821 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20822 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20823 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20824 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20825 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
20826 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20827 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20828 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20829 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20830 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20831 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20832 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20833 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
20834 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20835 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
20836 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20837 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20843 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20844 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20845 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20838 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20846 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستمهای کلان آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
20839 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20840 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20841 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20842 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه با همکاری دانشکده مهندسی پیشرفت -
20847 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20848 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20849 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20850 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20851 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20852 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20853 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20854 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20858 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول