دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زلزله و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21097 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21098 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21099 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21100 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21101 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21102 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21103 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21104 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21105 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21106 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21107 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21108 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21109 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21110 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21111 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21112 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21113 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21114 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21115 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21116 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21117 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21118 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21119 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21120 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21121 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21122 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21123 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26428 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21366 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21367 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21368 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21369 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21370 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21371 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21372 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21373 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21374 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21375 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21376 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21378 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21379 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21380 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21381 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21382 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21383 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21531 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21557 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21558 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21559 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21560 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21561 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21562 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21563 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
21564 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21707 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21708 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21710 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21711 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21712 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21713 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21714 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21715 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21716 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21717 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21718 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21719 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21720 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21723 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21724 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21735 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21736 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21737 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول