دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت منابع آب و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21190 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21191 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21192 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21193 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21194 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21195 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21196 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21197 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21198 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21199 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21200 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21201 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21202 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21203 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21204 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21205 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21206 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21207 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21208 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21209 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21210 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21211 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21212 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21213 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21214 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21215 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21216 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21435 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21437 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21438 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21439 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21440 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21441 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21442 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21444 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21445 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21446 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21447 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21449 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21450 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21451 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21452 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21580 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21581 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21582 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21583 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21584 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21585 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21586 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21780 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21781 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21782 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21783 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21788 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21789 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول