دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش حمل و نقل و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21272 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21273 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21274 روزانه دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21275 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21276 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21277 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21278 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21279 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21280 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21490 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21491 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21493 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21494 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21495 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21598 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21812 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21813 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21814 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21815 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21816 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول