دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت ساخت و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21281 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21282 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21283 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21284 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21285 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21286 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21287 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21288 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21289 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21496 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21497 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21498 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21499 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21500 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21502 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21503 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21615 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21532 مجازي دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21533 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21534 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21870 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21871 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21599 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21600 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
21601 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21817 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21818 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21819 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21820 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21821 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21822 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21823 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21824 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21826 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21827 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21828 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21829 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21835 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21836 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21837 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21838 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21839 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21840 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21843 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21844 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21845 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21846 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21847 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21848 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21849 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21850 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21852 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21854 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26457 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.