دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش محیط زیست و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21290 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21291 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21292 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21293 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21294 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21295 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21296 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21297 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21298 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21299 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21300 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21301 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21302 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21303 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21304 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21305 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21306 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21307 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21308 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21309 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21310 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21311 روزانه دانشگاه فسا فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21504 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21505 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21506 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21507 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21508 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21509 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21510 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21511 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21512 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21513 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21514 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21515 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21516 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21517 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21518 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21616 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21535 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21872 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21602 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21603 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21604 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21605 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21606 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21607 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21608 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21858 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21859 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21860 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21862 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21863 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21864 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21865 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21866 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21867 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21868 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول