دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ساخت و تولید و در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21873 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21874 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21875 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21876 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21877 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21878 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21879 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21880 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21881 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21882 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21883 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21884 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21885 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21886 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21887 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21888 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21889 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21890 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21891 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک
21892 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21893 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21894 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21895 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21896 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21897 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21898 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21899 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21901 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21902 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21903 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21904 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21905 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21909 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21910 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21911 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21912 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21913 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21914 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21915 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21916 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21917 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21918 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21919 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21920 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21921 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21922 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک
21923 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21924 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21925 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21926 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21927 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21928 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21929 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21930 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21931 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21932 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21933 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21934 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21935 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21951 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21939 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21940 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21941 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21942 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21943 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21944 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21945 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21946 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21947 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21948 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21949 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21950 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
21952 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21953 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21954 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21955 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21956 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21957 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21958 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
21959 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21960 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول