دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش استخراج فلزات و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22708 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22709 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22710 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22711 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22712 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22713 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22714 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22732 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22733 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22734 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22735 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22736 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22737 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22738 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول