دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش خوردگی و حفاظت مواد و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22715 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22716 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22717 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22718 روزانه دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22719 روزانه دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22720 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22721 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22722 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22723 روزانه دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22724 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22725 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22726 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22727 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22728 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22729 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22730 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22731 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22739 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22740 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22741 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22742 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22744 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22745 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22746 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22747 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22748 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22749 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
22750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول