دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سرامیک و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22752 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22753 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22754 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22755 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22756 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22757 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22758 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22759 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22760 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22761 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22762 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22763 روزانه دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22764 روزانه دانشگاه یزد یزد سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22765 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22766 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22767 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22768 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22769 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22771 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22772 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22773 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22774 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22775 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22776 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز