دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بیومواد و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22777 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22778 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای
22779 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای
22780 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22781 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22782 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22783 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22784 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه فناوری های نو
22785 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22786 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22787 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22791 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22792 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22793 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22797 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22800 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول دانشکده علوم و فنّاوری های بین رشته ای مجری برگزاری می باشد. - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22801 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22802 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول