دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش نانو مواد و در رشته نانوفناوری نانومواد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - نانوفناوری نانومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22273 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22274 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22275 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22276 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22277 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22278 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22279 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22280 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22281 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22282 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22283 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22284 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22285 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22286 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22287 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
22288 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
22289 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22290 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22291 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22292 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22293 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22294 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22295 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22296 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22297 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22298 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22299 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22300 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22301 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22302 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22303 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
22304 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22305 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22306 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نانو مواد آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22307 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22308 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول