دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تاریخ ایران اسلامی و در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11750 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11751 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11752 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11753 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
11754 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
11755 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11756 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11757 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11758 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11759 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11760 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11761 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11762 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11764 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11765 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11766 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11767 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11768 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11769 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11770 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11771 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11772 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11778 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11779 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11780 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11781 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه دوم فقط زن
11782 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11783 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11784 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11785 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11786 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11787 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11788 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11789 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11790 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11791 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11792 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11793 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11794 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11795 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11796 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11803 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11804 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11805 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11806 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11807 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11808 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11809 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11810 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11811 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11812 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11813 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11814 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11815 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11816 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11817 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11818 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11819 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11820 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11821 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11822 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11799 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11800 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11801 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11802 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه