دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش معماری سیستم های کامپیوتری و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22929 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22930 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22931 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22932 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22933 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22934 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22935 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22936 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22937 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22938 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22939 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22940 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22941 روزانه دانشگاه شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22942 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22943 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22944 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22945 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22946 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22947 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22948 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22949 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22950 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22951 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22952 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22953 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22954 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22955 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22956 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22957 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22958 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22959 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22960 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22961 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22962 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22964 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22965 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22966 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22968 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22969 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22970 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22971 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22985 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
22986 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
22972 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22973 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22974 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22975 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22976 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22977 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22978 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22979 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22980 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22981 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22982 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22983 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22984 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول