دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22987 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22988 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
22989 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22990 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22991 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22992 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22993 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22994 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22995 روزانه دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22996 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
22997 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
22998 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22999 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23000 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23001 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23002 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23003 روزانه دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23004 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23005 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23006 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23007 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
23008 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
23009 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23010 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
23011 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
23012 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23013 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23014 روزانه دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23017 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23018 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
23019 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23020 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23021 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23022 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23023 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23024 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23025 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23026 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23027 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23028 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23029 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23030 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23031 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23032 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23033 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23034 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23035 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23052 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23037 مجازي دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23038 مجازي دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23039 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23040 مجازي دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23041 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
23042 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23082 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
23083 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
23043 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23044 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23045 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23046 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23047 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23048 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23049 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
23053 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23054 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23055 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23056 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23057 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23058 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23059 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23060 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23061 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23062 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23063 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23064 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23065 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23066 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23067 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23068 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23069 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23070 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23071 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23072 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23051 مشترک دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه کیم یانگ کره جنوبی - شرایط در انتهای دفترچه