دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شبکه های کامپیوتری و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23119 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23120 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23121 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23122 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23123 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
23124 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23125 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23126 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23127 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23128 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23129 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23130 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23131 روزانه دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23173 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23174 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23175 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23176 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23177 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23180 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23181 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23182 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23194 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23195 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23341 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23342 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23343 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23203 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23204 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
23205 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23206 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23308 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23309 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23310 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23311 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23312 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23313 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23314 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23315 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23316 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23317 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23318 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23319 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23320 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23321 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23322 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23323 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23324 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23325 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23326 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23327 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23328 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23329 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23330 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول