دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش رایانش امن و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23132 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23133 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23136 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
23137 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23138 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23139 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23140 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23141 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23183 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23184 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23185 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23186 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23187 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
23196 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
23344 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23207 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23208 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
23334 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
23335 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23336 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23337 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول