دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش جلو برندگی و در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23345 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23346 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23347 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23348 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23349 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23350 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23351 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23352 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23396 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23397 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23398 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23399 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23400 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23401 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23402 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23436 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه