دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سازه های هوایی و در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23362 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23363 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23364 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23365 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23366 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23367 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23368 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23369 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23370 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23371 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23372 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23373 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23374 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
23375 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
23376 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23411 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23412 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23413 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23414 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23415 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23416 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23417 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23418 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23419 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23420 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23421 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23439 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23440 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23441 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23442 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول