دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آئرودینامیک و در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23377 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23378 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23379 روزانه دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23380 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23381 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23382 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23383 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23384 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23385 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
23386 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23422 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23423 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23424 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23425 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23426 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23427 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23428 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23443 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه