دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مهندسی فضایی و در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23387 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23388 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23389 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23390 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23391 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23392 روزانه پژوهشگاه هوا فضا تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23429 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23430 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23431 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23432 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23444 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23445 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه دوستی ملل روسیه ( NDUR) - شرایط در انتهای دفترچه